Δημιουργία Price Alert για το Public.gr

Για να βρούμε το προϊόν, εισάγετε την πλήρη διεύθυνσή του (URL), ή τον κωδικό προϊόντος:

ή

Ο κωδικός προϊόντος (π.χ. 0688847) βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία κάθε προϊόντος στη σελίδα του Public.

Δείτε ένα παράδειγμα.